Minha mulher senhor, ela vai falar até amanhecer.

SUHausahhuaHSAUHauhasuhaSUHASUhausahsauuhAHUah