Manoo, no meio da testa da bisavó.

SuahsuahUahushajshzh