Quis nem levantar a coitada…

uHASUHAUSHUhsuAHSUashuaHSUAshauauhuHUSUUHAu